Tìm thấy 2 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
Mức độ 3
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư
Mức độ 3
2
Quyết định chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền UBND tỉnh
Mức độ 3
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư